Spreekrecht

Elke inwoner van Izegem heeft het recht om een vraag te stellen op een gemeenteraadszitting. Het spreekrecht vindt telkens plaats bij de start van de gemeenteraadszitting en beslaat maximum een half uur, met een maximum aantal van drie sprekers/vraagstellers per zitting.

Iedere spreker krijgt maximum vijf minuten voor het stellen van zijn vraag. Het college van burgemeester en schepenen krijgt eveneens maximum vijf minuten om de vraag te beantwoorden of een reactie te geven op het verstrekte standpunt of de toelichting.

Heb je een vraag, wil je graag iets toelichten of een standpunt uiten? Vraag dan uiterlijk 10 dagen voor de zitting van de gemeenteraad je spreekrecht aan per e-mail via izegemspreekt@izegem.be of per brief aan de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur. Vermeld in je onderwerp 'spreekrecht gemeenteraadszitting' en vermeld in je mail of het gaat om een meningsuiting, het geven van een toelichting of het stellen van een vraag. In dit laatste geval geef je ook aan aan welk lid van het college van burgemeester en schepenen de vraag is gericht.

Huishoudelijk reglement en deontologische code