Hemelwater- en droogteplan

Langere droge periodes en overvloedige regenbuien wisselen elkaar steeds vaker af, met overlast en schade tot gevolg. Klimaatopwarming daagt steden en gemeenten uit om anders met water om te gaan en de omgeving en de infrastructuur anders in te richten. Slim omgaan met water is de boodschap. Een hemelwater- en droogteplan kan daarbij helpen. De stad maakte, in samenwerking met Fluvius, een hemelwater- en droogteplan op. Het hemelwater- en droogteplan omvat een startnota, visienota en actie- en aandachtspunten.

De startnota omvat een analyse van de historie, de bestaande toestand en de planologische en juridische context. Deze geeft een overzicht weer van de knelpunten en de opportuniteiten van het gebied inzake hemelwater. Er werd een eerste afbakening van deelzones gemaakt op basis van een specifieke eigenheid inzake hemelwaterinfrastructuur, natuurlijke structuur en/of knelpunten.

In de visienota wordt ingegaan op de gewenste globale en gebiedsgerichte visie voor de stad. Deze visie werd gevormd op basis van overlegsessies waarbij partners samen de knelpunten en bijhorende oplossingen voor een specifiek gebied of een specifiek thema bespraken.

In het hemelwater- en droogteplan zijn 48 concrete maatregelen opgenomen, met een opdeling in actiepunten en aandachtspunten. Met deze maatregelen wenst de stad maximaal in te zetten op de realisatie van een klimaatrobuuste omgeving. Het hemelwater- en droogteplan werd unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 juni 2023.

Lees het hemelwater- en droogteplan