Verordeningen

Een verordening is een vastgesteld bindend voorschrift waarin maatregelen worden afgedwongen over een specifieke materie. De maatregelen die worden vastgelegd, zijn niet op een specifiek geval gericht, maar van algemeen belang voor inwoners van het grondgebied waarvoor de verordening van toepassing is. Dit kan zowel op gemeentelijk, gewestelijk of provinciaal niveau zijn.

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

In verband met toegankelijkheid

Sinds 1 maart 2010 geldt de gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor toegankelijkheid. Deze verordening is van toepassing bij nieuwbouw, verbouwingen of uitbreidingen van gebouwen die publiek toegankelijk zijn. Denk maar bijvoorbeeld aan banken, overheidsgebouwen, winkels,.. De visie achter de verordening is dat een gebouw moet toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor rolstoelgebruikers, mensen met een kinderwagen, slechtzienden of blinden,...

De verordening legt voorwaarden op in een omgevingsvergunning.

In het handboek toegankelijkheid publieke gebouwen kan je op een eenvoudige wijze nagaan of een gebouw aan de voorwaarden van de verordening moet voldoen.

In verband met hemelwater en waterputten

Water maakt deel uit van onze omgeving. Rioleringen, waterlopen, grachten… Ze stromen ons onopgemerkt voorbij. Totdat ze na een felle regenbui plots zorgen voor ellende. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwater en waterputten legt een aantal maatregelen op om wateroverlast zoveel mogelijk te vermijden en de kans op overstromingen flink te beperken.

Wil je weten of jouw project in een wateroverstromingsgevoelig gebied ligt? Kijk dan op Watertoets.be met welke aandachtspunten je moet rekening houden.

In verband met  voetgangersverkeer

In verband met weekendverblijven

Provinciale verordeningen

In verband met het overwelven van baangrachten

Niemand mag zonder omgevingsvergunning baangrachten overwelven of inbuizen. Bouwwerken en installaties die de infiltratie van water in baangrachten tegenwerken zijn vergunningsplichtig. Onder bepaalde voorwaarden kan een baangracht overwelfd of ingebuisd worden. De voorwaarden vind je terug in de verordening tot het overwelven van baangrachten.

Heb je een andere vraag voor omgeving?

Vragen over omgeving zijn heel omvangrijk. Heb je een vraag waarvan je denkt dat deze voor de dienst omgeving bestemd is, maar twijfel je? Dan volstaat het eenvoudig om ons te mailen of te bellen. We helpen je graag verder en zorgen indien nodig voor een afspraak met onze dienst.

Maak een afspraak