Inkomen

Leefloon

Als je geen of een te laag inkomen hebt, kan je een basisinkomen (leefloon) aanvragen bij de sociale dienst. Voor alle leefloners wordt een contract opgemaakt. Dit contract tussen de sociale dienst en de hulpvrager omschrijft de inspanningen en verplichtingen waartoe beide partijen zich engageren. Dit met het oog op het realiseren van een menswaardig en zelfstandig bestaan. Dit contract noemen we het GPMI (Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie).

Om in aanmerking te komen voor een leefloon moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Een maatschappelijk werker bekijkt je situatie en analyseert of je recht hebt op een leefloon.

Uitbetaling leefloon 2021

donderdag 28 januari
donderdag 25 februari
dinsdag 30 maart
donderdag 29 april
vrijdag 28 mei
dinsdag 29 juni
donderdag 29 juli
maandag 30 augustus
woensdag 29 september
donderdag 28 oktober
maandag 29 november
woensdag 29 december

Andere financiële hulp

Als je budget niet volstaat om de vaste kosten of onvoorziene facturen te betalen zoals huur, gas of elektriciteit, apotheekkosten, ziekenhuisfacturen, huurwaarborg,… dan kan je in sommige gevallen extra financiële steun krijgen van de sociale dienst. Voor deze financiële hulp neem je best contact op met de sociale dienst. Een maatschappelijk werker zal met jou een afspraak maken om na te gaan of je recht hebt op andere financiële steun.

Uiteraard doet de sociale dienst veel meer dan het verlenen van financiële hulp. Aan de hand van een gesprek wordt jouw probleemsituatie in kaart gebracht en kijken we hoe we je opnieuw op weg kunnen helpen.

Financiële hulp senioren

Wanneer je overschakelt van je actieve loopbaan naar een welverdiend pensioen, kan je inkomen ontoereikend zijn om je levensstandaard te behouden of de kosten van de groter wordende hulpbehoevendheid te bekostigen. Onze samenleving is zo ingewikkeld geworden, dat het voor veel senioren niet overzichtelijk is of ze wel al hun rechten uitputten. De thuiszorgcoördinatoren onderzoeken of je naast het wettelijk pensioen ook recht hebt op:

  • een verhoogde tegemoetkoming
  • een tegemoetkoming hulp aan bejaarden
  • een inkomstengarantie voor ouderen
  • een Vlaamse zorgverzekering

De thuiszorgcoördinatoren kennen de weg naar de verschillende diensten en voorzieningen, en zijn goed op de hoogte van alle reglementeringen. Zij kunnen je advies en informatie geven of helpen je op de juiste weg.