Armoedebeleidsplan

De voorbije tien jaar is het armoedeprobleem in de stad enkel groter geworden. Om die negatieve trend om te buigen is een duidelijk plan van aanpak nodig. Dat is er nu in de vorm van het armoedebeleidsplan.

Vijf domeinen

Het plan focust op vijf belangrijke domeinen: onderwijs & ontwikkeling, arbeid & inkomen, vrije tijd & vakantie, wonen & buurt en rechtenverkenning. Het plan legt de nadruk op proactief werk: signalen uit de buurt, school, organisaties opvangen en er actief mee aan de slag gaan. Bedoeling is om zo de grote groep mensen die nog niet gekend zijn bij onze sociale diensten toe te leiden tot gepaste dienst- en hulpverlening.

30 concrete acties

 

Onderwijs en ontwikkeling
 • oprichten perinataal netwerk
 • oprichten babytheek
 • brugfiguur lager onderwijs
 • brugfiguur secundair onderwijs
 • scholenoverleg uitbreiden
 • budgetbeurs voor zesdejaars
 • uitrol krijtwerking
 • e-inclusieproject
 • opstart huiswerkbegeleiding
Arbeid en inkomen
 • uitbreiding kinderopvanginitiatieven centrum
 • toegang tot VDAB bereikbaarder en toegankelijker  maken
 • opstart herstelacademie (psy-fys-sociaal)
 • transitie voedselbank naar sociale kruidenier
 • samenwerking met activerende werkvloer
 • samenwerking vzw JOBROAD
 • signalisatie vervoersarmoede
Vrije tijd en vakantie
 • sensibilisering van verenigingen en organisaties rond gebruik en aanvaarden van de vrijetijdspas en -cheque
 • herbekijken reglement en criteria vrijetijdspas en -cheque
 • samenwerking rond projecten kinderarmoede
 • uitbouwen rap op stap-kantoor
 • werking fietsbieb optimaliseren en uitbreiden
Wonen en buurt
 • uitbreiding woonclub
 • strijd aangaan tegen huisjesmelkerij
 • organisatie woonbeurs voor jongvolwassenen
 • inzetten van een buurtwelzijnswerker
 • oprichten van een inloophuis voor jongeren
Rechtenverkenning
 •  
 • duidelijke sociale kaart
 • automatische rechtentoekenning waar mogelijk
 • inzetten van een gezinscoach
 • aanstellen van een verbindingsambassadeur (coördinator armoedebeleid)