Landbouw

Aanmoedigingspremie voor het inzaaien van groenbemesters

Groenbemesters verbeteren de natuurlijke structuur en de humustoestand van de gronden en voorkomen erosie en afspoeling van de aarde. Er komt zo ook minder spoelwater en modder van de velden in de grachten en het openbaar rioleringsstelsel terecht.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de aanmoedigingspremie moet minimum 1 hectare cultuurgrond van eenzelfde bedrijf ingezaaid zijn met een groenbemester/groenbedekker. Maximaal kan de premie toegekend worden voor 5 hectare van eenzelfde bedrijf. De percelen die in aanmerking komen voor een premie, moeten bovendien volledig gelegen zijn op het grondgebied van de stad Izegem. De premie bedraagt 45 euro per hectare per jaar in te zaaien bijenvriendelijke groenbemesters en 30 euro per hectare per jaar voor andere groenbemesters.

De aanvraag moet ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen van de stad Izegem vóór 15 november van het jaar van het inzaaien van de gewone groenbemester en voor 1 augustus voor de bijenvriendelijke groenbemester.

Toelagereglement

Lijst met groenbedekkers

Aanvraag indienen

Bijeenroepen schattingscommissie met het oog op vaststelling uitzonderlijke schade aan teelt

De schattingscommissie doet de officiële vaststelling van schade bij land- en tuinbouwers die als gevolg van natuurlijke omstandigheden, zoals onweer, hagel, overstroming of andere weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter zoals droogte, overvloedige regenval of andere verschijnselen, buitengewone schade hebben aan hun teelten.

Voorwaarden

De landbouwgronden zijn gelegen op grondgebied Izegem. Liggen de beschadigde percelen in verschillende gemeenten, dan moeten meerdere schattingscommissies optreden

Aanvraagprocedure

Aanvraag indienen