Gezinshereniging als niet-Europeaan

Als niet-Europeaan kan je in sommige gevallen via gezinshereniging verblijfsrecht krijgen als je familie hebt in België.  Je komt hiervoor in aanmerking als:

 • de echtgeno(o)t(e) of partnerschap gelijkwaardig aan een huwelijk ouder dan 21 jaar;
 • de wettelijk geregistreerde partner (duurzame relatie) ouder dan 21 jaar);
 • bloedverwant in neergaande lijn (ook die van de echtgeno(o)t(e) of partner beneden de 21 jaar);
 • bloedverwant in neergaande lijn (ouder dan 21 jaar en ten laste);
 • ouder van een Belgisch minderjarig kind.

Aanvraag vóór afreis naar België

 • Voor je vertrek naar België vraag je een machtiging bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor jouw verblijfplaats of je plaats van oponthoud in het buitenland. De beslissing wordt genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken.
 • Bij aankomst in België kan je bij je gemeentebestuur je verblijfstitel aanvragen.

     Maak een afspraak

Aanvraag in België

In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat je over een identiteitsdocument beschikt, kan de machtiging tot verblijf echter worden aangevraagd bij het Belgische gemeentebestuur van de plaats waar je verblijft. De ambtenaar stuurt de aanvraag door naar de Dienst Vreemdelingenzaken.

Procedure

Infomoment

Een medewerker bekijkt eerst de situatie van jou en jouw familieleden tijdens een infomoment om zo de juiste procedure te kunnen op starten.

Opstart procedure

 • De wijkagent komt langs voor een woonstcontrole.
 • Je verzamelt alle nodige documenten om je dossier te vervolledigen en bezorgt deze aan de ambtenaar. Je dossier wordt overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingzaken.

Beslissing

Je wordt uitgenodigd op de dienst burgerzaken. De ambtenaar brengt je op de hoogte van de beslissing over jouw verblijfsrecht.

Hoe opstarten?

Maak een afspraak

 

Wat moet je meenemen?

 • je identiteitskaart
 • op het infomoment laat de ambtenaar je weten welke documenten nodig zijn voor jou procedure en welke legalisaties er eventueel nodig zijn
Extra informatie

Op de pagina De Gezinshereniging van de FOD Binnenlandse Zaken vind je de meest recente informatie/regelgeving terug.