Welke werken melden?

Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen (het meldingsbesluitbepaalt dat bepaalde handelingen aan de woning kunnen gemeld worden.

De gevraagde handelingen kunnen enkel gemeld worden indien de handelingen niet in strijd zijn met de stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn voor uw perceel. Wanneer uw perceel gelegen is een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, een bijzonder plan van aanleg of een verkavelingsplan is het aangewezen voorafgaand te informeren bij de dienst ruimtelijke ordening of de gevraagde handelingen niet in strijd zijn met het meldingsbesluit.

 

Wanneer kan ik de werken aanvatten?

Sinds 8 januari 2016 is het verzameldecreet van kracht. Het decreet wijzigt een aantal regels en procedures inzake ruimtelijke ordening, waaronder de procedure van de stedenbouwkundige meldingen.  

Het college van burgemeester en schepenen gaat na of de gemelde handelingen meldingsplichtig zijn of niet verboden zijn.

Als de handelingen meldingsplichtig en niet verboden zijn, neemt het college akte van de melding. Het college van burgemeester en schepenen kan in de meldingsakte voorwaarden opleggen.

Het college bezorgt u de meldingsakte met een beveiligde zending binnen dertig dagen vanaf de dag na de datum van ontvangst van de melding. U mag de gemelde handelingen uitvoeren de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte.

Bij deze beveiligde zending zit een document dat u moet aanplakken. Deze bekendmaking moet aangeplakt worden binnen een ordetermijn van 10 dagen. De bekendmaking moet ononderbroken 30 dagen aangeplakt blijven.

Aktenames van meldingen kunnen voortaan in beroep worden aangevochten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.


Om een meldingsdossier in te dienen, zijn volgende documenten vereist:

  • het meldingsformulier
  • een inplantingsplan van uw perceel (dit is een bovenaanzicht van uw perceel waarop alle bestaande bebouwing is getekend, als ook de uitbreiding die u wenst te doen)
  • een grondplan van de uitbreiding
  • een vooraanzicht en zijaanzicht van de uitbreiding 
  • 3 foto's waar de uitbreiding op uw perceel plaatsvindt

Contact

Ruimtelijke Ordening
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.02 Contacteer ons