Cultuurbeleid

Sinds 1 januari 2002 is het decreet dat het stimuleren van een integraal cultuurbeleid vooropstelt, van start gegaan. Via dit decreet krijgen de steden en gemeenten de kans om op eigen maat en met eigen klemtonen een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid te ontwikkelen.

  • Het kwalitatieve houdt in dat we het plan strategisch aanpakken. Naast het beroep doen op deskundigheid wordt ook veel verwacht van de medewerking vanuit minder professionele invalshoeken.
  • Het integrale wijst er op dat we in het plan aandacht moeten schenken aan de samenhang tussen verschillende culturele invalshoeken. Cultuur zien we dus ruim.

Er wordt aandacht besteed aan én het cultureel erfgoed (musea, archieven, volkscultuur,…), én de kunsten (podiumkunsten, letteren, muziek, beeldende kunst, nieuwe media,…) én het sociaal-artistieke werk (amateurkunsten, verenigingsleven, bibliotheken, culturele centra,…). Iedereen komt dus aan bod.


Verder regelt het decreet de werking van de openbare bibliotheek, het gemeenschapscentrum, een nieuwe formule van de cultuurraad en dus ook het ruimere lokale cultuurbeleid. De volledige versie van het decreet vind je op www.wvc.vlaanderen.be/cultuurbeleid. Meer uitleg specifiek over het lokale cultuurbeleid is terug te vinden op www.cultuurlokaal.be.


Ook Izegem is ingestapt in dit decreet en heeft een cultuurbeleidsplan opgemaakt. In dit plan vind je de (toekomst)visie terug op cultuur, een beschrijving van de huidige situatie, doelstellingen,… Dit grote cultuurbeleidsplan moet jaarlijks geactualiseerd en geconcretiseerd worden in actieplannen, die dan op hun beurt jaarlijks geëvalueerd moeten worden.