Omgevingsanalyse

In het kader van de meerjarenplanning in het BBC-systeem (Beheers -en beleidscyclus) is de opmaak van een omgevingsanalyse één van de belangrijke startpunten. Deze omgevingsanalyse moet de bestuurders van de stad in staat stellen de beleidskeuzes zo goed mogelijk op basis van de concrete en relevante gegevens te maken. Het opmaken van de omgevingsanalyse is nu op een decretale leest geschoeid voor de gehele stad. Het is natuurlijk niet zo dat in het verleden geen gegevens gebruikt werden om de beleidskeuze op te baseren, wel integendeel. Maar met de invoering van de BBC werd dit een algemeen en verplichte oefening.

 

Enkel cijfers tellen ?

Dit alles betekent niet dat er enkel op basis van cijfers beleid moet worden gemaakt. Een heel aantal beleidsvragen wordt ook op basis van gevoel geformuleerd, en die zaken zijn niet altijd in cijfers uit te drukken. Het is dus van wezenlijk belang ook deze zaken in een omgevingsanalyse aan bod te laten komen.

 

Hoe hebben we het verzameld ?

Voor de medewerkers die vroeger al te maken hadden met een vorm van rapporteringsplicht is de opmaak van een omgevingsanalyse eerder een voortzetting van hetgeen ze gewoon zijn. Voor de overige medewerkers is dit relatief nieuw, en zal u dus ook zien dat de gegevensbronnen nog eerder algemeen zijn, en iets minder specifiek voor onze stad.

Een omgevingsanalyse kan je op 100 verschillende wijzen maken. Er zijn besturen die ervoor kiezen een soort ‘enquête’ te organiseren bij hun inwoners, er zijn er die kiezen een ‘deskresearch’ te doen, er zijn er die kiezen voor een externe begeleiding bij de opmaak, enz….

Wij kiezen resoluut voor het (her)gebruik en een beperkte interpretatie van de beschikbare gegevens die door derden en wijzelf recent werden verzameld, en dat zijn er heel wat. Deze gegevens worden hier gebundeld en in een logisch overzicht gegoten.

 

De gegevensbronnen

Uit zeer diverse hoek komen verschillende gegevens, sommige zijn specifiek voor Izegem aangemaakt, andere dienstgebonden, enz…..

Ze zijn allemaal verzameld op www.izegem.be en worden volgens thematiek in specifieke mapjes ingedeeld.

 

Algemene gegevens

Gemeentelijke profielschets Izegem, agentschap binnenlands bestuur, voorjaar 2013Ambitienota 2.0, managementteam van de stad Izegem i.s.m. alle medewerkers, 2012En in izzegem, verslag i100, inwoners van Izegem, 2013Socio demografisch profiel Izegem, Belfius, 2013

 

Download de bijlagen voor Algemeen

 

Financiële gegevens

Individueel financieel profiel Izegem, Belfius, 2013

 

Download de bijlagen voor Financiëel

 

Gezondheid

Gezondheidsscan gemeentelijk mobiliteitsplan Izegem, LOGO, 2011Preventief gezondheidsrapport Izegem, LOGO, 2013

 

Download de bijlagen voor Gezondheid

 

Integratie

Lokale Inburgerings- en integratiemonitor, Izegem, agentschap binnenlands bestuur, 2012
Verslag participatietraject, november 2013
Lokale integratiedienst Izegem, omgevingsanalyse, juni 2013

 

Download de bijlagen voor Integratie

 

Jeugd

Diverse rapporten en overzichten in het kader van de werking van de jeugddienst

 

Download de bijlagen voor Jeugd

 

OKIDO – Buitenschoolse kinderopvang

Ruimtelijke analyse van de huidige en toekomstige vraag naar kinderopvang, dienst informatica, 2012-2013 (met inbegrip van twee onderzoeken bij de gebruikers van kinderopvang)

 

Download de bijlagen voor Buitenschoolse kinderopvang

 

Musea

Bezoekersverslag, stedelijke musea, 2012Jaarverslag 2012, stedelijke musea, 2012

 

Download de bijlagen voor Musea

 

Sport

Ambitienota sport 2.0, Sportraad en Sportdienst Izegem, 2013Verslag sportraad i.v.m. SWOT, missie en visie, doelstellingen, Sportraad Izegem, 2013

 

Download de bijlagen voor Sport

 

Wonen

Actualisatie beleidsvisie wonen, Huisvestingsdienst regio Izegem, 2013Toets bindend sociaal objectief, Huisvestingsdienst regio Izegem, 2013

Download de bijlagen voor Wonen