Huwen en samenwonen

Reservatie van het huwelijk

 • Een van de toekomstige echtgenoten kan maximum één jaar op voorhand een trouwdag vastleggen. Je kan dit via mail of aan het loket.
 • De huwelijksplechtigheden vinden aaneensluitend plaats vanaf het moment dat er één huwelijksplechtigheid is vastgelegd.
 • Als je vroeger dan een 4-tal weken na reservatie wenst te huwen, moet je zelf voor de nodige formulieren zorgen (geboorteakte, bewijs van woonst, bewijs van ongehuwde staat). In de overige gevallen zorgt de dienst burgerzaken voor de aanvraag van alle documenten op voorwaarde dat de betrokkenen zijn ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister en het gaat over akten die opgemaakt werden in België.
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de huwelijksaangifte plaatsvond, moet het huwelijk voltrekken.
 • De partners kunnen zich laten bijstaan door maximum vier meerderjarige getuigen, maar getuigen zijn niet verplicht.

 

Mogelijke trouwdagen:

 • Woensdag tussen 10 uur en 11.30 uur (kostprijs: gratis - 25 euro voor het trouwboekje)
 • Vrijdag tussen 10 uur en 12 uur (kostprijs: gratis - 25 euro voor het trouwboekje) 
 • Vrijdag tussen 15 uur en 17 uur (kostprijs: 75 euro + 25 euro voor het trouwboekje)
 • Zaterdag tussen 10 uur en 12 uur (kostprijs: 150 euro + 25 euro voor het trouwboekje)

Er worden geen huwelijken voltrokken op zon- en feestdagen of tijdens verlengde weekends.

Er wordt een halfuur voorzien per huwelijk. De huwelijken dienen elkaar op te volgen, waarbij de eerste reservatie dus vrije keuze heeft.

Opgelet! Controleer altijd eerst bij de dienst burgerzaken of je huwelijk wel degelijk op die datum kan voltrokken worden. Regel pas daarna je feest, vervoer, fotograaf,... Het is steeds mogelijk dat de datum volzet is of de gemeentelijke diensten gesloten zijn.

 

Strooien met rijst, confetti e.d. is zowel binnen in het stadhuis als buiten aan het stadhuis niet toegelaten. Dieren zijn niet toegelaten in het stadhuis, met uitzondering van assistentiehonden voor personen met een beperking.

 

Aangifte van huwelijk

De huwelijksaangifte is de registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt hierbij een akte van aangifte op. Deze akte is nog geen huwelijksakte.

 

Voorwaarden aan het recht om te huwen

 • In principe moet je meerderjarig zijn (minderjarigen: zie verder in de tekst).
 • Een eventueel vorig huwelijk moet ontbonden zijn, door echtscheiding of overlijden.

De aanvraag

De aanvraag moet worden gedaan door de toekomstige echtgenoot/echtgenote of beiden samen. Er is een gelegaliseerde volmacht nodig van de andere echtgeno(o)t(e) als de aangifte gebeurt door één van beiden.

De huwelijksaangifte kan ten vroegste zes maanden en minimum 15 dagen voor de huwelijksdatum gebeuren.

 

Je geeft het huwelijk aan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar jij of je aanstaande ingeschreven staat in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Verblijven jij en je aanstaande (van wie minstens één Belg is) in het buitenland en sta je niet ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente, dan kan je aangifte doen bij de burgerlijke stand van:

 • De gemeente waar jij of je aanstaande laatst ingeschreven waren;
 • De gemeente waar een bloedverwant tot en met de tweede graad (kleinkind, kind, ouder of grootouder) ingeschreven is;
 • De geboorteplaats van jezelf of je aanstaande;
 • Brussel als geen van de vorige opties van toepassing is.

 

Wat breng je mee naar je aangifte?

 • Identiteitsbewijs
 • Ben je een Belg, woonachtig en geboren in België? Dan vraagt de dienst huwelijken zelf de nodige documenten op.
 • Eventuele documenten afgeleverd in het buitenland.
 • Voor huwelijken met personen van een andere nationaliteit kom je best langs om te zien welke documenten nodig zijn.

Wat met buitenlandse documenten?

Bepaalde buitenlandse documenten moeten voorzien zijn van een legalisatie of een apostille om de geldigheid van het document te bewijzen. Welke je nodig hebt, is afhankelijk van het land waarvan de documenten afkomstig zijn.

De procedure verschilt naargelang het om een legalisatie of om een apostille gaat:

 • procedure legalisatie: het document moet achtereenvolgens gelegaliseerd worden door het ministerie van buitenlandse zaken in het land van herkomst en de Belgische ambassade in het land van herkomst.
 • procedure apostille: deze procedure verschilt van land tot land. Je kan je hierover informeren bij het ministerie van buitenlandse zaken.

Buitenlandse documenten moeten vanuit de taal waarin ze opgesteld zijn, vertaald worden naar het Nederlands door een Belgisch beëdigd vertaler.

 

Eventueel onderzoek naar schijnhuwelijk

Het huwelijk heeft als doel een duurzame levensgemeenschap op te bouwen. Andere doelen, zoals het regelen van fiscale voordelen en de uitwerking van erfenissen of het creëren van de voorwaarden voor verblijfsvergunning, kunnen geweigerd worden. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan optreden tegen een schijnhuwelijk.

 

Huwen als minderjarige

In principe kan je als minderjarige niet huwen. In uitzonderlijke situatie kan de jeugdrechtbank dit verbod opheffen. Dit gebeurt via een verzoekschrift aan de jeugdrechtbank. Daarnaast moeten de ouders of de voogd toestemming geven aan de minderjarige om te kunnen trouwen. Meer informatie hierover kan je krijgen bij de jeugdrechtbank.

 

Uitstel en weigering van het huwelijk


Kan de ambtenaar weigeren om de akte van huwelijksaangifte op te maken?


De ambtenaar van de burgerlijke stand kan weigeren om de akte van de huwelijksaangifte op te maken als:

 • de aanstaande echtgenoten niet alle nodige documenten voorleggen;
 • de documenten onvoldoende gelegaliseerd zijn;
 • de voorgelegde documenten vervalst zijn;

De aanstaande echtgenoten worden van de weigering schriftelijk op de hoogte gebracht door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Zij kunnen, tot één maand na de mededeling, in beroep gaan tegen deze beslissing bij de rechtbank van eerste aanleg.

 

Kan de voltrekking van het huwelijk uitgesteld worden? 

 

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan de voltrekking van het huwelijk hoogstens twee maanden uitstellen. Gedurende deze periode wordt het dossier verder onderzocht en doorgestuurd naar de procureur des Konings.

 

Kan de voltrekking van het huwelijk geweigerd worden?

 

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan de voltrekking van het huwelijk weigeren als blijkt dat er niet voldaan is aan de voorwaarden om een huwelijk te mogen aangaan, of als hij van mening is dat de voltrekking in strijd is met de beginselen van de openbare orde. (o.a. schijnhuwelijk)

De aanstaande echtgenoten worden van de weigering op de hoogte gebracht door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Zij kunnen, tot één maand na de mededeling, in beroep gaan tegen deze beslissing bij de rechtbank van eerste aanleg.

 

 

Meer uitgebreide informatie over het huwelijk kan je vinden op Belgium.be 

 

Samenwonen

Er zijn drie verschillende vormen van samenwonen:

 • Je woont samen en je vormt met je partner een feitelijk gezin. 
 • Je bent wettelijk samenwonend. Dat betekent dat jij en je partner een verklaring tot wettelijk samenwonen afgelegd hebben bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van jouw gezamenlijke woonplaats.
 • Je woont samen als getrouwden.

Meer info?

Wettelijke samenwoning

Aanvraag via het e-loket

 

Via het e-loket kan je een verklaring tot wettelijk samenwonen indienen.

 

Twee personen die wettelijk samenwonen, kunnen hiervan een verklaring afleggen in handen van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Voorwaarden:

 • meerderjarig en handelingsbekwaam zijn
 • wettelijk samenwonen
 • niet gehuwd zijn of verbonden zijn door een andere wettelijke samenwoning

Deze verklaring wordt schriftelijk opgemaakt en ondertekend door beide partners en tegen ontvangstbewijs afgegeven aan de ambtenaar van de woonplaats. 

Beëindiging van de wettelijke samenwoning:

 • via schriftelijke verklaring 
 • door overlijden van één der partijen 
 • door huwelijk van één der partijen

Uitgebreide informatie over wettelijk samenwonen kan u onder meer vinden op Notaris.be.

Contact

Burgerlijke Stand
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.08 Contacteer ons