Geluidshinder

Geluidsoverlast door apparaten, grasmachines

Bij bepaalde klussen zoals timmeren, boren, het gras maaien of bomen snoeien is lawaai onvermijdelijk. Probeer de overlast zoveel mogelijk te beperken door dit op redelijke tijden te doen of door hierover goede afspraken te maken met de buren.

Let bij de aankoop van nieuw gereedschap ook op het geluidsniveau van het apparaat. Sinds 3 januari 2002 moeten fabrikanten van zo'n 60 soorten gereedschap via een etiket vermelden hoeveel geluid het toestel maakt. Het gaat om grasmaaiers, grastrimmers, heggenscharen, bladblazers en –zuigers, verticuteermachines, houthakselaars, waterpompen, kettingzagen en hogedrukreinigers.
Dit etiket is in de hele Europese Unie ingevoerd en vermeldt het LWA, het geluidsvermogensniveau, uitgedrukt in decibel (dB). Gereedschap met een aanduiding van 95-100 dB is over het algemeen vrij rustig. Hinder kan natuurlijk toch optreden wanneer het gereedschap wordt gebruikt tijdens rustige uren of in een rustige omgeving.

Huisdieren

Vooral blaffende honden en kraaiende hanen zorgen regelmatig voor geluidshinder.

Honden blaffen omdat ze bang of opgewonden zijn, om te communiceren of om hun territorium te markeren. Vaak gaan honden janken en blaffen als het baasje van huis is, zeker wanneer er iemand aan de deur komt. Laat je hond dus zo weinig mogelijk alleen. Als de hond toch alleen blijft, geef hem dan voldoende bezigheden, bijvoorbeeld wat speeltjes. Weet ook dat elk ongewenst gedrag van je hond afgeleerd kan worden. Vraag hiervoor advies aan ervaren hondeneigenaars of aan een hondenvereniging.

Ook over kraaiende hanen in een woonwijk wordt veel geklaagd. Toch kun je hier eenvoudige maatregelen tegen nemen. Een goed geïsoleerd nachthok kan bijvoorbeeld al een groot deel van het lawaai wegnemen. Is dit niet voldoende, overweeg dan om het hok te verduisteren. Door blinden voor de ramen te installeren, kan men een haan voor de gek houden. Probeer in ieder geval met klagende buren in contact te blijven en houd de zaken bespreekbaar.

Wetgeving

Het spreekt voor zich dat dialoog tussen buren hinder kan voorkomen of voor een snelle en goede oplossing van geluidshinder kan zorgen. Als echter elke vorm van communicatie verdwenen is, kan gebruik gemaakt worden van een aantal wettelijke instrumenten.

 • Het stadsbestuur beschikt over een gemeentelijk politiereglement. Zie afdeling 2.5: bestrijding van de geluidshinder.
  In dit reglement staan ook de sancties op verschillende vormen van geluidshinder. Naargelang de inbreuk kan er strafrechterlijk en/of administratief bestraft worden. Gemeentelijk politiereglement - p. 26: "BIJLAGE 1 : ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ADMINISTRATIEVE SANCTIES". 
 • KB van 24 februari 1977 bepaalt de geluidsnormen van elektronisch versterkte muziek veroorzaakt door particulieren of inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn (bv. cafés). Het geluidsniveau mag in de inrichting de 90 decibel niet overschrijden omwille van de gehoorsbescherming van het publiek.
  In het KB staan ook geluidsnormen voor de omgeving. In de praktijk betekent dit dat de muziek binnen de omliggende woningen (met gesloten vensters en deuren) niet of nauwelijks hoorbaar mag zijn.
  Enkel ambtenaren met een officieel getuigschrift inzake geluidsreglementering zijn bevoegd om geluidsmetingen uit te voeren. Dit kan zowel een politieambtenaar als de milieuambtenaar van uw gemeente zijn. De opvolging van inbreuken op deze wetgeving gebeurt op het niveau van de rechtbank van eerste aanleg.
 • Burenoverlast, waaronder ook lawaai, kan ook via het vredegerecht worden verholpen:
  • Je kunt je buur in verzoening oproepen voor de vrederechter. Wend je hiervoor tot de griffie van het vredegerecht en vraag dat zij je buren oproepen. Je buur is niet verplicht om hier aanwezig te zijn. In dat geval zal de vrederechter ook geen vonnis uitspreken.
  • Als benadeelde buur kun je je ook beroepen op art. 544 BW waarop de zogenaamde evenwichtsleer is gebaseerd. Iedereen moet de normale buurschapsnadelen ondergaan. Van zodra een eigenaar van een onroerend goed hinder veroorzaakt die de gewone maat van burenhinder overschrijdt, verbreekt hij het evenwicht en zal hij een aanvaardbare schadevergoeding moeten betalen. De rechter zal zelf oordelen of er sprake is van overlast.
   De kosten voor dergelijke procedures kunnen al snel oplopen, procedeer dus niet te snel.

Tenslotte: bedenk dat als je wil dat je buren rekening met jou houden, jij daar van jouw kant ook toe bereid moet zijn. Een klacht indienen of de stap naar de rechter moet enkel als noodoplossing worden gezien. Als je samen met de buren de praktische tips toepast, kan de hinder in de meeste gevallen tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht worden.

Klachten kun je tijdens de openingsuren van het stadhuis melden bij de milieudienst. Buiten deze openingsuren zijn de politiediensten te bereikenop het nummer 051/26.26.27. Daarnaast kunnen niet-dringende meldingen ook elektronisch ingegeven worden via de Politiezone RIHO .

 

 

Contact