Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Doordat Izegem over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan beschikt, kan de visie van dit gemeentelijk ruimtelijk structuurplan uitgevoerd/verwezenlijkt worden in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is dus een beleidsdocument dat voor ieder perceel binnen de grenzen van het uitvoeringsplan bepaalt hoe er moet gebouwd worden.

Net als bij een bijzonder plan van aanleg, is een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ingedeeld in verschillende zoneringen.

 

Iedere zonering heeft zijn specifieke stedenbouwkundige voorschriften. Deze bepalen onder meer:

  • welke bestemming er realiseerbaar is
  • welke maximale bezetting er geldt voor het perceel
  • hoeveel bouwlagen een gebouw mag hebben
  • welke dakvom moet gehanteerd worden
  • welke de maximale oppervlakte van de bijgebouwen is
  • hoe de inplanting van het hoofdgebouw en de bijgebouwen moet gebeuren

 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen in opmaak:


RUP Centrum

Vanaf 21 augusutus tot en met 19 oktober 2017 wordt een raadpleging gehouden over de startnota van het RUP Centrum.


In kader van de raadpleging werd een infovergadering gehouden over de startnota op maandag 11 september om 20.00 uur in zaal Meilief van het stadhuis.

De gegeven presentatie kan u hier bekijken: Presentatie startnota RUP Centrum

 

Opmerkingen, suggesties of aanbevelingen over de startnota worden uiterlijk de laatste dag van de raadpleging toegezonden aan het college van burgemeester en schepenen, Stadhuis Izegem, Korenmarkt 10, 8870 Izegem, per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs of per mail naar ruimtelijke.ordening@izegem.be met vermelding: raadpleging startnota RUP Centrum. Brieven en e-mails moeten voorzien worden van naam en adres.

 


RUP Decof

Van 1 juni tot en met 31 juli 2017 werd een raadpleging gehouden over de startnota van het RUP Decof. De resultaten van de raadpleging zullen worden verwerkt in een scopingnota.

Op basis van de scopingnota zal vervolgens een voorontwerp van het RUP worden opgemaakt.