Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan: Ventilus

 

De Vlaamse Regering keurde op 29 maart 2019 de start- en procesnota van het RUP Ventilus goed.

 

Over deze nota's loopt van 29 april 2019 tot en met 27 juni 2019 een publieke raadpleging.

De documenten liggen gedurende deze periode ter inzage in het gemeentehuis (tijdens de openingsuren van dienst stedenbouw) en zijn digitaal raadpleegbaar op volgende website: www.ventilus.be

 

Daarnaast worden in West-Vlaanderen verschillende infomarkten georganiseerd.

In izegem gaat de infomarkt door op dinsdag 11 juni in zaal ISO, Sint-Jorisstraat 62 (doorlopend van 16u tot 20u)

 

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan: Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare


Bepaalde deelgebieden van Izegem liggen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening Regionaalstedelijk gebied Roeselare.

Dit komt omdat in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen delen van de gemeenten Roeselare, Izegem en Ingelmunster als regionaalstedelijk gebied beschouwd worden.

Regionaalstedelijke gebieden nemen omwille van hun verzorgingsniveau, hun stedelijke voorzieningen en hun economische structuur een belangrijke plaats in de ruimtelijke structuur van Vlaanderen in.

Door hun ligging, hun uitrusting en hun voorzieningen hebben ze kwalitatief en kwantitatief grote potenties om een belangrijk aandeel van de groei inzake bijkomende woongelegenheden, stedelijke voorzieningen en ruimte voor economische activiteiten op te vangen.

Dit houdt in dat een aanbodbeleid moet gevoerd worden om naast het stimuleren van de stedelijke ontwikkeling, ook de lintbebouwing te stoppen en het buitengebied van de stedelijke ontwikkeling te vrijwaren. Deze visie resulteert in specifieke stedenbouwkundige voorschriften.

Voor Izegem  is het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening Regionaalstedelijk gebied Roeselare voor volgende deelgebieden van toepassing: