Bijzonder plan van aanleg

Een bijzonder plan van aanleg is een beleidsdocument voor een deel van het gemeentelijk grondgebied.  In dit bijzonder plan van aanleg worden verschillende zoneringen aangeduid. Iedere zonering heeft zijn eigen stedenbouwkundige voorschriften. De stedenbouwkundige voorschriften vertalen hoe er kan gebouwd worden.

Daarin wordt onder meer bepaald:

  • welke bestemming er voorzien is
  • het aantal bouwlagen
  • de afstanden ten opzichte van de perceelsgrenzen
  • de dakhelling
  • te gebruiken materialen
  • ...

Voor Izegem bestaan er nog verschillende bijzondere plannen van aanleg, hoofdzakelijk voor het deelgebied Kachtem.

Het is wel zo dat er voor de opmaak of de wijziging van de  bijzondere plannen van aanleg een uitdoofbeleid wordt voorzien sedert de inwerkingtreding van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening op 1 september 2009. Dit heeft te maken met het aanpassingsdecreet op de ruimtelijke ordening van 27 maart 2009. 

Dit heeft tot gevolg dat de bijzondere plannen van aanleg in de toekomst geleidelijk aan zullen vervangen worden door gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.