Structuurplannen

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Dit structuurplan geldt voor het grondgebied van het Vlaamse Gewest. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bepaalt hoe we moeten omgaan met de resterende open ruimte om deze maximaal te beschermen. Het structuurplan geeft ook een antwoord op de vraag hoe we moeten onze steden herwaarderen om er zo aangenaam mogelijk in te kunnen leven.

Deze visie wordt in het Structuurplan Vlaanderen uitgewerkt in 4 pijlers: stedelijke gebieden, het buitengebied, de economische gebieden en lijninfrastructuur.

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen duidt aan wat er door het Gewest, de provincies en de gemeentes moet uitgevoerd worden.

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen tekent het beleidsplan uit voor het sturen en het ontwikkelen van ruimte in West-Vlaanderen. Het zorgt voor een welbepaalde visie voor de ontwikkeling van ruimte over de gemeentegrenzen heen.

Het duidt aan wat er door de provincie en de gemeentes moet uitgevoerd worden.

Op 22 april 2010 heeft de deputatie beslist om het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen in herziening te stellen.

De minister heeft op 11 februari 2014 de gedeeltelijke herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen goedgekeurd, mits uitsluiting van de verplichting om sociale woningen te voorzien. De documentatie hiervan kunt u hier digitaal en tijdens de openingsuren van de dienst ruimtelijke ordening raadplegen.

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Izegem beschikt over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Dit is een beleidsplan waarin wordt aangegeven hoe in de toekomst de ruimte op het grondgebied ingevuld moet worden.

 

Het plan bepaalt hoe we enerzijds moeten omgaan met de ontwikkeling van het maatschappelijk leven en de ruimtelijke gevolgen die hieruit ontstaan en anderzijds de ruimtelijke mogelijkheden van het gemeentelijk gebied (evenwicht tussen open en bebouwde gebieden, hiërarchisering van verkeertypes, evenwicht tussen harde en zachte functies,..) 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is geen handleiding voor de inrichting van individuele percelen, maar vormt de basis voor de ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke verordeningen die wel uitspraak doen over de inrichting van individuele percelen.

 

Het oorspronkelijk gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat werd goedgekeurd in 2000 werd gedeeltelijk herzien. De gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is sinds 3 januari 2014 in werking.