Verkavelen

Verkavelen wordt volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening als volgt gedefinieerd: Een grond vrijwillig verdelen in twee of meer kavels om ten minste één van deze kavels te verkopen, te verhuren voor méér dan negen jaar, om er een recht van erfpacht of opstal op te vestigen, om één van deze overdrachtsvormen aan te bieden met het oog op woningbouw of de oprichting van constructies.

Wat is een verkaveling?

Een verkaveling is het verdelen of het herverdelen van een stuk grond in verschillende kavels met het doel er een constructie op te trekken.

Een verkaveling kan in eerste instantie bestemd zijn voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt, in tweede instantie voor de de bouw of aanleg van industriële, ambachtelijke of commerciële gebouwen, constructies of terreinen. Een combinatie van de twee mogelijkheden is eveneens mogelijk.

Verkavelingsvergunning

Niemand mag zonder voorafgaande verkavelingsvergunning een stuk grond verkavelen voor woningbouw of voor het opstellen van een vaste of verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt. De verkoop van kavels die het voorwerp uitmaken van verkoop van woningen op plan valt eveneens onder deze vergunningsplicht.

Verkavelingsverbintenis

Voordat een verkavelingsvergunning door het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) wordt afgeleverd, moet door de verkavelaar een verkavelingsverbintenis ondertekend worden. 

 

Een verkavelingsverbintenis is een bindende overeenkomst waarin de verkavelaar

 1. Verklaart de kosten te dragen voor het uitvoeren van
  • de infrastructuurwerken
  • de rioleringswerekn en alle andere kosten gemaakt door Fluvius
  • de aanleg van het waterleidingsnet
  • de aanleg van het openbaar elektriciteitsnet
  • de aanleg van het gasleidingsnet
  • de aanleg van het ICS-net
  • de aanleg van het telefoonnet
 2. Er zich toe verbindt een bankwaarborg te geven tot de zekerheid van de uitvoering van alle verplichtingen voorkomend in de verbintenis. Het bedrag van deze waarborg is de som van de ramingen gemaakt door de aannemer van de infrastructuurwerken en nutsmaatschappijen.
 3. Het bewijs van de bankwaarborg levert aan het CBS samen met een verklaring van de financiëringsinstelling.
 4. Er zich toe verbindt geen percelen te koop te stellen of te verkopen zolang de nutsleidingen niet volledig zijn uitgevoerd.

 

 

Contact

Ruimtelijke Ordening
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.02 Contacteer ons