Verordeningen

Een verordening is een vastgesteld bindend voorschrift waarin maatregelen worden afgedwongen over een specifieke materie. De maatregelen die worden vastgelegd, zijn niet op een specifiek geval gericht, maar van algemeen belang voor inwoners van het grondgebied waarvoor de verordening van toepassing is. Dit kan zowel op gemeentelijk, gewestelijk of provinciaal niveau zijn.

 


Verordeningen die in Izegem van kracht zijn:

 

1. Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen


gemeentelijke stedenbouwkundige verordening woningkwaliteit

gemeentelijke stedenbouwkundige verordening schotelantennes

gemeentelijke stedenbouwkundige verordening groenaanplant (enkel voor bedrijfssites)


2. Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen


2.1. Gewestelijke stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid


Sinds 1 maart 2010 geldt de gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor toegankelijkheid. Deze verordening is van toepassing bij nieuwbouw, verbouwingen of uitbreidingen van gebouwen die publiek toegankelijk zijn. Denk maar bijvoorbeeld aan banken, overheidsgebouwen, winkels,.. De visie achter de verordening is dat een gebouw moet toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor rolstoelgebruikers, mensen met een kinderwagen, slechtzienden of blinden,...

De verordening legt voorwaarden op in een stedenbouwkundige vergunning. Voorwaarden die uiteraard moeten nageleefd worden door de bouwheer.

In het handboek toegankelijkheid publieke gebouwen kun je op een eenvoudige wijze nagaan of een gebouw aan de voorwaarden van de verordening moet voldoen.

 

2.2. Gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwater en waterputten


Water maakt deel uit van onze omgeving. Rioleringen, waterlopen, grachten - ze stromen ons onopgemerkt voorbij. Totdat ze na een felle regenbui plots zorgen voor ellende. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwater en waterputten legt een aantal maatregelen op om wateroverlast zoveel mogelijk te vermijden en de kans op overstromingen flink te beperken.

Wil je weten of jouw project in een wateroverstromingsgevoelig gebied ligt? Kijk dan op Watertoets.be met welke aandachtspunten je moet rekening houden.

 

 

2.3 Gewestelijke verordening voor voetgangersverkeer


 

2.4 Gewestelijke verordening voor weekendverblijven

 

 

3. Provinciale verordeningen


3.1 Verordening tot het overwelven van baangrachten


Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning baangrachten overwelven of inbuizen. Bouwwerken en installaties die de infiltratie van water in baangrachten tegenwerken zijn vergunningsplichtig. Onder bepaalde voorwaarden kan een baangracht overwelfd of ingebuizd worden. De voorwaarden vind je terug in de verordening tot het overwelven van baangrachten.


 

 

Contact

Ruimtelijke Ordening
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.02 Contacteer ons