Verordeningen

Een verordening is een vastgesteld bindend voorschrift waarin maatregelen worden afgedwongen over een specifieke materie. De maatregelen die worden vastgelegd, zijn niet op een specifiek geval gericht, maar van algemeen belang voor inwoners van het grondgebied waarvoor de verordening van toepassing is. Dit kan zowel op gemeentelijk, gewestelijk of provinciaal niveau zijn. 

Openbaar Onderzoek – verordening woningkwaliteit


 

Van 01/04/2018 t.e.m. 30/04/2018 wordt een openbaar onderzoek gehouden over het ontwerp van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening woningkwaliteit. Deze verordening legt de minimale kwaliteitseisen vast bij vergunningsaanvragen voor nieuwe woningen binnen het grondgebied van Izegem.


ontwerpverordening woningkwaliteit


 

U kunt opmerkingen of bezwaren sturen per brief naar: Stad Izegem, dienst ruimtelijke ordening, Korenmarkt 10, 8870 Izegem of per e-mail naar: ruimtelijke.ordening@izegem.be. Opmerkingen of bezwaren moet uiterlijk bezorgd worden op 30/04/2018.
Verordeningen die in Izegem van kracht zijn:

 

1. Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

2. Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen


2.1. Gewestelijke stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid


Sinds 1 maart 2010 geldt de gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor toegankelijkheid. Deze verordening is van toepassing bij nieuwbouw, verbouwingen of uitbreidingen van gebouwen die publiek toegankelijk zijn. Denk maar bijvoorbeeld aan banken, overheidsgebouwen, winkels,.. De visie achter de verordening is dat een gebouw moet toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor rolstoelgebruikers, mensen met een kinderwagen, slechtzienden of blinden,...

De verordening legt voorwaarden op in een stedenbouwkundige vergunning. Voorwaarden die uiteraard moeten nageleefd worden door de bouwheer.

In het handboek toegankelijkheid publieke gebouwen kun je op een eenvoudige wijze nagaan of een gebouw aan de voorwaarden van de verordening moet voldoen.

 

2.2. Gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwater en waterputten


Water maakt deel uit van onze omgeving. Rioleringen, waterlopen, grachten - ze stromen ons onopgemerkt voorbij. Totdat ze na een felle regenbui plots zorgen voor ellende. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwater en waterputten legt een aantal maatregelen op om wateroverlast zoveel mogelijk te vermijden en de kans op overstromingen flink te beperken.

Wil je weten of jouw project in een wateroverstromingsgevoelig gebied ligt? Kijk dan op Watertoets.be met welke aandachtspunten je moet rekening houden.

 

 

2.3 Gewestelijke verordening voor voetgangersverkeer


 

2.4 Gewestelijke verordening voor weekendverblijven

 

 

3. Provinciale verordeningen


3.1 Verordening tot het overwelven van baangrachten


Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning baangrachten overwelven of inbuizen. Bouwwerken en installaties die de infiltratie van water in baangrachten tegenwerken zijn vergunningsplichtig. Onder bepaalde voorwaarden kan een baangracht overwelfd of ingebuizd worden. De voorwaarden vind je terug in de verordening tot het overwelven van baangrachten.


 

 

Contact

Ruimtelijke Ordening
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.02 Contacteer ons