Stedenbouwkundige vergunning

Wanneer is er een stedenbouwkundige vergunning nodig?

Als je plannen hebt om te bouwen of te verbouwen is het aangewezen voorafgaand te informeren bij de dienst ruimtelijke ordening of je een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moet indienen.

 

Ieder perceel is  gelegen in een specifiek plan (bijvoorbeeld gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, bijzonder plan van aanleg, verkavelingsplan, gewestplan). In een plan zijn er verschillende zoneringen. Iedere zonering heeft specifieke voorschriften die bepalen hoe, waar en welke constructies je mag oprichten op jouw perceel. 

 

Voor bepaalde handelingen is er geen stedenbouwkundige vergunning vereist, maar dit geldt enkel wanneer de gevraagde handelingen niet in strijd zijn met de stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn voor jouw perceel. 

In het vrijstellingsbesluit is er bepaald voor welke handelingen geen stedenbouwkundige vergunning vereist is. Er wordt namelijk een onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën.


Wat is de behandelingstermijn voor mijn vergunning?

Er zijn drie verschillende behandelingstermijnen voor een dossier.

Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning zonder openbaar onderzoek

De dag dat het dossier binnenkomt op de dienst ruimtelijke ordening is de ontvangstdatum van het dossier. Het dossier wordt binnen een ordetermijn van 30 dagen nagezien op de volledig- en ontvankelijkheid. De dag dat het dossier wordt volledig en ontvankelijk verklaard, is de dag dat de behandelingstermijn van het dossier start. De behandelingstermijn is vastgesteld op maximaal 75 dagen voor aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning zonder openbaar onderzoek.

Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning met openbaar onderzoek 

De dag dat het dossier binnenkomt op de dienst ruimtelijke ordening is de ontvangstdatum van het dossier. Het dossier wordt binnen een ordetermijn van 30 dagen nagezien op de volledig- en ontvankelijkheid. De dag dat het dossier wordt volledig en ontvankelijk verklaard, is de dag dat de behandelingstermijn van het dossier start. De behandelingstermijn is vastgesteld op maximaal 105 dagen voor aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning met openbaar onderzoek.

Aanvraag tot verkaveling of aanvraag tot verkavelingswijziging

De dag dat het dossier binnenkomt op de dienst ruimtelijke ordening is de ontvangstdatum van het dossier. Het dossier wordt binnen een ordetermijn van 30 dagen nagezien op de volledig- en ontvankelijkheid. De dag dat het dossier wordt volledig en ontvankelijk verklaard, is de dag dat de behandelingstermijn van het dossier start. De behandelingstermijn is vastgesteld op maximaal 150 dagen voor aanvragen tot verkavelen of het wijzigen van de verkavelingswijziging. 

Wat kost een vergunning?

Bij een aanvraag bedraagt de dossierkost voor:

- een meldingsdossier: 15 euro

- een eenvoudig dossier (zonder architect): 30 euro

- een uitgebreid dossier (met architect), een aanvraag voor technische werken of terreinaanlegwerken: 50 euro

- een aanvraag tot verkavelingswijziging, een aanvraag tot verkaveling zonder wegenis: 100 euro

- een aanvraag tot verkaveling met nieuwe wegenis: 125 euro voor verkaveling met maximum 5 bebouwbare loten, vanaf het 6de bebouwbare lot wordt er 12,50 per lot bijgerekend

- planologsich attest: 50 euro

Indien de aanvraag moet onderworpen worden aan een openbaar onderzoek, dan zijn de kosten van de aangetekende zendingen die worden verstuurd om de aanpalende eigenaars in kennis te stellen, ten laste van de bouwheer. De prijs per aangetekende zending die verstuurd moet worden, bedraagt 6 euro.

Bij het verlenen van een vergunning moet er een borgsom betaald worden om eventuele schade aan het openbaar domein te vergoeden.

Wanneer kan ik de werken aanvatten?

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt een beslissing over de aanvraag binnen de vastgestelde behandelingstermijn. De stedenbouwkundige vergunning of de verkavelingsvergunning wordt per aangetekende zending opgestuurd binnen een ordetermijn van 10 dagen na de beslissing. Bij deze aangetekende zending zit een document "bekendmaking stedenbouwkundige vergunning" of "bekendmaking verkavelsvergunning". Deze bekendmaking moet aangeplakt worden binnen een ordetermijn van 10 dagen. De bekendmaking moet ononderbroken 30 dagen aangeplakt blijven. De dag dat de aanplakking gebeurt, is de dag dat de beroepstermijn over de aanvraag start. De werken kunnen uiteindelijk pas aangevat worden vanaf de 35ste dag na de eerste dag van aanplakking van de bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning of de verkavelsvergunning en indien men niet werd in kennis gesteld van het indienen van een administratief beroep. 

Mijn aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning/verkavelsvergunning werd geweigerd. Wat nu?

Wanneer een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning wordt geweigerd of wanneer een belanghebbende (bijvoorbeeld aanpalende eigenaar, adviesinstantie, vereniging,..) denkt hinder te ondervinden van de beslissing door het college van burgemeester en schepenen over een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning, dan kan er administratief beroep ingesteld worden bij de hogere overheid. 

Contact

Ruimtelijke Ordening
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.02 Contacteer ons