Wijkwerking

Kort

  • Wijken en deelgemeenten een eigen dynamiek geven en hierbij buurtgericht werken.
  • Blijven oog hebben voor de eigenheid van de verschillende woonkernen (Emelgem, Kachtem, Bosmolens…)

Inspraak

Voldoende inspraak en kansen tot adviesverlening zijn van essentieel belang voor een goede besluitvorming. Onze stedelijke adviesraden moeten daarbij hun rol maximaal kunnen spelen. Advies verlenen is hun kerntaak, eerder dan het organiseren van publieksactiviteiten.

 

Inspraak en adviesverlening hoeft zeker niet uitsluitend via de bestaande adviesraden te verlopen. Ook ad hoc bewonersvergaderingen, bijvoorbeeld in voorbereiding van grote openbare werken, zijn uitermate belangrijk. Daarnaast moeten ook de uitstekend werkende wijkcomités hierin zeker hun rol kunnen spelen. 

 

Wat voorafging

De vorige bestuursmeerderheid startte met het opstellen van WijkOntwikkelingsPlannen (WOP). Uit het voorbereidingstraject naar zo’n WOP zijn her en der permanente wijkcomités ontstaan, die de uitvoering van de gemaakte plannen opvolgen. Het stadsbestuur wil deze comités blijven ondersteunen in die taak (o.a. met het inschakelen van een buurtwerker) en in het inrichten van succesvolle publieksactiviteiten in de wijk of deelgemeente. De huidige WOP willen we tijdens deze bestuursperiode samen met de wijkcomités evalueren en bijsturen indien nodig. We gaan ook na of het starten van een WOP in andere wijken of deelgemeentes opportuun is.

We bekijken hoe de wijkcomités ook een belangrijke schakel kunnen worden in het opzetten van sociale dienstverleningsprojecten in de deelgemeente of wijk. Zij staan heel dicht bij de inwoners en kennen de eventuele sociale problemen (o.a. vereenzaming, armoede) beter dan wie ook.

Het wijk- en buurtgebeuren in onze stad bloeit, vooral dankzij de oprichting en inzet van de wijkcomités, meer dan ooit tevoren. We willen een sterk burgernabij beleid voeren, gericht op de specifieke wijken en deelgemeenten. Prioritair daarbij is het versterken van de sociale cohesie in de buurt. Daarom realiseren we tijdens deze bestuursperiode kwaliteitsvolle buurtontmoetingsruimte in Emelgem en op de Bosmolens.

Hoe doen we dit?

  • De wijkwerker organiseert jaarlijks in een buurt of een wijk een participatietraject inzake leefbaarheid dat resulteert in een opvolgingskader. In wijken met vaste bewonersgroepen gebeurt dit in samenwerking met hen. Hij kan hierbij rekenen op de medewerking van de integratiedienst voor het betrekken van de moeilijk bereikbare doelgroepen.
  • De buurten die reeds aan bod gekomen zijn: Wijk achter de Kerk, Centrum West en Emelgem. Voor deze buurten zijn reeds wijkontwikkelingsplannen opgemaakt, die door middel van dit opvolgingskader enkel geactualiseerd en geëvalueerd worden. Deze buurten worden aangevuld met buurten waar er door actuele noden een participatietraject rond leefbaarheid zich opdringt en waar nog geen WOP voorzien was. Hiervoor wordt nu enkel het opvolgingskader gebruikt. 
  • Er wordt bij grote openbare werken en andere ingrepen in de mobiliteit telkens een participatietraject voorzien. Het gekozen traject hangt af van de ingrijpendheid van de werken/wijzigingen.
  • Onderzoek naar de mogelijkheden tot het uitbouwen van algemene vrijwillige inspraakmomenten en uitwerken van deze participatieprojecten, zodat de communicatie tussen bestuur en bewoners geoptimaliseerd wordt. Hierbij is telkens aandacht voor de moeilijk bereikbare doelgroepen in de wijken, zoals de mensen van vreemde origine. Dit samenwerkingsverband vormt de basis voor een structurele samenwerking tussen de wijkwerker en de integratieambtenaar rond participatie voor doelgroepen. Winning trough twinning.
  • Er wordt naar meer samenwerking gezocht tussen de bestaande wijkcomités en de vrijetijdsdiensten. De wijkwerker neemt hier een leidende rol in.
  • De wijkwerker werkt samen met diverse sociale partners aan diverse projecten met als doel de sociale cohesie binnen de wijken te versterken (telefoonster, huisbezoeken 85-plussers,...) en hij ondersteunt de bewonersgroepen bij het uitwerken van sociale publieksactiviteiten die ontmoeting stimuleren, ook tussen diverse bevolkingsgroepen. Voor het bereiken van specifieke doelgroepen kan hij rekenen op een nauwe samenwerking met de integratiedienst.
  • Bedoeling is om van deze publieksactiviteiten in de wijken "good practices" uit bouwen die inspirerend werken naar andere wijken om een gelijkaardig initiatief uit te werken.

De wijken

Wijk Centrum West

Dorp met Pit

Buurtcomité Bosmolens

De Mol

Een eigen buurtcomité of wijkwerking?

Neem contact op en we zien wat we voor jou kunnen doen!

Een idee?

Heb je een idee voor jouw straat of wijk? Een suggestie voor ons beleid? Een nieuw voorstel van dienstverlening (ivm welzijn, milieu, verkeer, ...). Je kan al jouw ideeën kwijt bij de wijkwerker.

Contact

Wijkwerk
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.75 Contacteer ons

Dienst samenleving VES
Korenmarkt 10
8870 Izegem

051/33.73.03 Contacteer ons