Recht van voorkoop

Recht van voorkoop: RUP Centrum


In het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Centrum werd een voorkooprecht ingeschreven voor het hele plangebied. De begunstigde van dit recht van voorkoop is Stad Izegem.

 

Veel gestelde vragen:

 

Wat is een RUP?

Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) bepaalt met een grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften voor ieder perceel binnen de grenzen van het uitvoeringsplan welke bestemming elk perceel krijgt en wat de bouwmogelijkheden zijn. Het RUP Centrum kan geraadpleegd worden op de website van de stad (zoekterm RUP Centrum).

 

Wat is een voorkooprecht?

Het recht van voorkoop is een wettelijk recht dat de houder van dat recht (in dit geval Stad Izegem) de mogelijkheid geeft om gronden en gebouwen die verkocht worden, bij voorrang op de kandidaat-koper aan te kopen, voor dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden. Onroerende goederen waar er een prijsovereenkomst is afgesloten tussen koper en verkoper worden aan de stad aangeboden aan dezelfde verkoopprijs. De stad moet binnen een termijn van zestig dagen beslissen of ze dat pand wil aankopen aan deze prijs.

 

 

Voor welk gebied geldt dit voorkooprecht?

Het gebied waarvoor dit specifiek voorkooprecht geldig is, valt samen met het plangebied van het RUP Centrum (zie fig. 1: zone tussen het Kanaal, Kasteelpark Blauwhuis, Gentsestraat en Kruisstraat).

 

 

 Afbakening RUP Centrum (zwarte stippellijn)  en aanduiding van percelen waar momenteel reeds een recht van voorkoop geldt (roze)

 

Waarom een voorkooprecht?

Door middel van een voorkooprecht kan de stad panden die te koop staan gemakkelijker opkopen om er projecten te realiseren die de buurt ten goede komen. Zo kan er o.a. bijkomende publieke ruimte, een fietsverbinding of gemeenschapsvoorziening gecreëerd worden. Recht van voorkoop in Izegem is niet nieuw. Er bestaan reeds voorkooprechten langs het kanaal en in het centrum van Izegem ten gunste van de Vlaamse Waterweg, Stad Izegem en sociale huisvestingsmaatschappijen.

 

Wie kan een beroep doen op het voorkooprecht?

Bij dit voorkooprecht bij het RUP Centrum is dat enkel de stad Izegem.

 

Ik bezit een woning binnen het afgebakende gebied. Moet ik mijn huis verkopen?

Nee, je beslist volledig zelf of en wanneer je je huis verkoopt. In de praktijk komt dit er op neer dat de stad door de notaris op de hoogte wordt gesteld wanneer er een verkoopprijs is afgesproken tussen de koper en verkoper (bij ondertekening van het compromis). De stad krijgt dan de kans om die eigendom aan te kopen.

 

Ik heb een aangetekende brief ontvangen over het voorkooprecht. Wat moet ik nu doen?

Alle eigenaren in het centrum van Izegem werden per aangetekende brief op de hoogte gesteld van het voorkooprecht i.f.v. het RUP Centrum. De brief is louter informatief, je hoeft dus niets te doen.

 

Aan welke prijs gebeurt de aankoop?

De stad kan een eigendom enkel aankopen aan dezelfde prijs en voorwaarden als de kandidaat-koper. Als eigenaar verkoop je dus je eigendom aan dezelfde prijs als in het compromis overeengekomen is. Uiteraard moet de prijs marktconform zijn. Dat wil zeggen dat de overheid nooit een pand kan aankopen dat boven zijn marktwaarde ligt. 

 

Wanneer is het voorkooprecht niet van toepassing?

Onverminderd de specifieke bepalingen, bepaald in de decreten die een Vlaams voorkooprecht invoeren, gelden de voorkooprechten niet:

 

1° in geval van verkoop aan :

  • § de mede-eigenaar, ongeacht of de onverdeeldheid ophoudt of niet;
  • § de echtgenoot, de afstammelingen of geadopteerde kinderen van de eigenaar of mede-eigenaar;
  • § de afstammelingen of geadopteerde kinderen van de echtgenoot van de eigenaar of mede-eigenaar;
  • § de echtgenoten van voormelde afstammelingen of geadopteerde kinderen.

 

2° wanneer de pachter zijn recht van voorkoop overeenkomstig de pachtwet uitoefent;

 

3° in geval van verkoop aan de huidige pachter op voorwaarde dat deze kan bewijzen dat hij reeds minstens één kalenderjaar pachter is, te rekenen tot de datum waarop de definitieve verkoopovereenkomst vaste datum heeft verkregen.

 

4° op goederen die het voorwerp zijn van een handelshuurovereenkomst die afgesloten werd vóór 1 mei 2000.

 

Vanaf wanneer is het voorkooprecht van kracht? Voor hoe lang is dit geldig?
Het voorkooprecht is van kracht 14 dagen na de publicatie van de teksten van het RUP in het Belgisch Staatsblad (vermoedelijk eind juni 2019). Vanaf de publicatie in het staatsblad is het voorkooprecht gedurende 15 jaar van kracht, dus tot 2034.

 

Kan er nog bezwaar ingediend worden tegen dit voorkooprecht?

Er kan geen bezwaar meer worden ingediend, tenzij een vernietiging via de Raad van State. Van 1 augustus 2018 tot en met 29 september 2018 liep er openbaar onderzoek voor het RUP, waar dit voorkooprecht deel van uit maakt. Iedereen kon toen bezwaar indienen.

 

Verdere info

De betreffende wetgeving kan je raadplegen op:

https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1015980.html

 

Voor concrete informatie en vragen met betrekking tot het Vlaamse voorkooprecht kan je terecht bij de Vlaamse Landmaatschappij:

 

Website: www.vlm.be

Mail: e-voorkooploket@vlm.be