Spreekrecht op de gemeenteraad

Iedere inwoner van Izegem heeft het recht om een vraag te stellen op een gemeenteraadszitting. Dat kan als persoon, maar ook namens een vereniging of organisatie met werking op het Izegems grondgebied. Het spreekrecht vindt telkens plaats bij de start van de gemeenteraadszitting en beslaat maximum een half uur, met een maximum aantal van drie sprekers/vraagstellers per zitting.

 

Iedere spreker krijgt maximum vijf minuten voor het stellen van zijn vraag. Het college van burgemeester en schepenen krijgt eveneens maximum vijf minuten om de vraag te beantwoorden of een reactie te geven op het verstrekte standpunt of de toelichting.

 

Heb je een vraag, wil je graag iets toelichten of een standpunt uiten? Vraag dan uiterlijk 10 dagen voor de zitting van de gemeenteraad je spreekrecht aan per e-mail via izegemspreekt@izegem.be of per brief aan de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur. Vermeld in je onderwerp 'spreekrecht gemeenteraadszitting' en vermeld in je mail of het gaat om een meningsuiting, het geven van een toelichting of het stellen van een vraag. In dit laatste geval geeft de aanvraag op aan welk lid van het college van burgemeester en schepenen de vraag is gericht.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Art. 53. – par. 1 - Iedere inwoner van Izegem heeft het recht om, ten persoonlijke titel of namens een vereniging of organisatie met een werking op het Izegems grondgebied, vragen te stellen of voorstellen te doen tijdens de zitting van de gemeenteraad.

 

par. 2 - Het spreekrecht vangt aan bij de start van de gemeenteraadszitting. Het spreekrecht per raadszitting beslaat in zijn geheel maximum een half uur, met een maximum aantal van drie sprekers/vraagstellers per raadszitting. Een spreker/vraagsteller/vereniging/organisatie kan slechts één keer per raadszitting aan bod komen.

 

par. 3 – Het spreekrecht kan slaan op alle zaken van gemeentelijk belang en alle medebewindstaken die tot de bevoegdheid van een gemeentelijk bestuursorgaan behoren. 

 

Telkens moet er een band zijn met de stad Izegem, hetzij doordat het onderwerp een aanknopingspunt heeft met de stad Izegem (bv. territoriaal), hetzij betrekking heeft op zijn inwoners, of op een belangrijk deel ervan.

 

Het spreekrecht slaat op het stellen van vragen, het uiten van een standpunt of het geven van een toelichting.

 

Het spreekrecht kan niet slaan op:

 

-     individuele dossiers of individuele belangen van burgers, ondernemingen of verenigingen;

-     persoonlijke aangelegenheden of aangelegenheden die betrekking hebben op punten die geagendeerd zijn of moeten worden in de besloten zitting van de gemeenteraad;

-     persoonlijke standpunten en/of houdingen van raadsleden of leden van het College van Burgemeester en Schepenen;

-     onderwerpen die ingevolge de wetgeving op de openbaarheid van bestuur van openbaarheid zijn uitgesloten.

 

De vraag tot uitoefening van het spreekrecht wordt in bovenstaande gevallen door de voorzitter van de gemeenteraad onontvankelijk verklaard. Hetzelfde geldt indien het gaat over een standpunt, vraag of toelichting die kwetsend of beledigend is voor een of meerdere personen.

 

par 4. - Het spreekrecht moet vooraf per e-mail of per brief worden aangevraagd bij de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur van de stad, uiterlijk tien dagen voor de zitting van de gemeenteraad waarop het niet-raadslid wil spreken. De aanvrager geeft aan of het gaat om een meningsuiting, het geven van een toelichting of het stellen van een vraag.  In dit laatste geval geeft de aanvraag op aan welk lid van het College van Burgemeester en Schepenen de vraag is gericht. 

 

In ieder geval bevat iedere aanvraag het onderwerp en een toelichting daaromtrent, en indien het een vraag betreft de tekst van de vraag, zodoende dat de voorzitter van de gemeenteraad de ontvankelijkheid kan beoordelen. De aanvraag bevat ook steeds de naam van de aanvrager en zijn adres- en contactgegevens, alsook de mededeling of de aanvrager in persoonlijke naam, dan wel voor een vereniging of onderneming wenst te spreken. 

 

Van de aanvragen tot uitoefening van het spreekrecht en de beoordeling over de ontvankelijkheid ervan door de gemeenteraadsvoorzitter wordt een kopie aan de raadsleden meegestuurd met de bijgevoegde dagorde van de gemeenteraad. 

 

par 5. - Iedere spreker krijgt maximum vijf minuten voor het stellen van zijn vraag, het uiteenzetten van zijn standpunt of het geven van een toelichting. Het College van Burgemeester en Schepenen krijgt eveneens maximum vijf minuten om de vraag te beantwoorden of een reactie te geven op het verstrekte standpunt of de toelichting.

 

par 6. – De voorzitter van de gemeenteraad waakt over de goede orde van de bijeenkomst en zorgt ervoor dat de spreker de toegemeten tijd niet overschrijdt, zich aan het opgegeven onderwerp houdt, en zich onthoudt van beledigingen en verwijten.

 

Bij overtreding van de bepalingen van dit reglement, kan de voorzitter de spreker het woord ontnemen, voor de desbetreffende gemeenteraadszitting en de volgende raadszittingen gedurende een periode van twee jaar.  Ontstaat er tumult of wordt de orde verstoord, dan kan de voorzitter de gesprekronde beëindigen.

 

par 7. – Het verslag van het spreekmoment wordt toegevoegd aan de notulering van de desbetreffende gemeenteraadszitting.