Vacatures

Vacature adviseur opvolgingsbureau

Type: Contractuele functie
Aantal beschikbaar: 1
Afdeling:

Omschrijving

Vacature voor : Burgerpersoneel
Adviseur (niveau A – klasse 1) – Opvolgingsbureau

 

 

Tijdsregeling                                    : Voltijds

Niveau                                                                : A

Opleidingsniveau                           : Master

Werkplaats                                        : Roeselare

Uiterste inschrijvingsdatum       : 29 september 2017

Datum selectiegesprek               : nog te bepalen

 

Presentatie van de dienst

 

Lokale Politie

Politiezone Riho (Roeselare – Izegem – Hooglede) 5453

Steundiensten - Directie Informatiebeheer - Opvolgingsbureau

 

Functiebeschrijving

 

De administratief medewerker behoort tot het administratief en logistiek kader zoals bedoeld in artikel 118 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Het artikel II.III.1. van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten bepaalt de niveaus en de graden in het administratief en logistiek kader.

De administratief medewerker behoort tot het niveau A, met de gemene graad adviseur.

 

Takenpakket

 • Uitvoering van de administratieve taken met inbegrip van de redactie van correspondentie en andere stukken, waarvoor geen politionele bevoegdheid vereist is;
 • Het voeren van agenda- en afsprakenbeheer;
 • Het opvolgen en controleren van vattingen;
 • Leiding geven aan het opvolgingsbureau;
 • Het beheer van het secretariaat Gemeentelijke Administratieve Sancties en kantschriften;
 • Staat in voor de kwaliteitscontrole van processen-verbaal en het toepassen van de omzendbrieven met betrekking tot deze materie;
 • Staat in voor de follow-up van en bewaakt de gemaakte afspraken met de parketten.  Waar nodig staat de adviseur in voor de organisatie en coördinatie van de tenuitvoerlegging;
 • Het zorg dragen voor de archivering;
 • De medewerker denkt actief mee over en neemt initiatieven m.b.t. de optimalisatie van de werkwijze van het opvolgingsbureau en de organisatie.
 • Een correct en adequaat onthaal verzekeren;
 • Uitvoering van de bovenvermelde opdrachten en taken onder de leiding van de hiërarchisch hoger geplaatste(n);
 • Is bereid te werken in een vast dienstrooster/uurschema.  Dit dienstrooster/uurschema zal opgesteld worden in overeenstemming met de ter zake geldende wettelijke normen.

 

 

 

Aantal vacante plaatsen en plaats van tewerkstelling

 

Eén vacante betrekking. Er wordt geen werfreserve aangelegd.

Plaats tewerkstelling : Administratief hoofdgebouw, Kwadestraat 159 A-B te 8800 Roeselare (Accent Business Park)

 

Indiensttreding

 

Zo spoedig mogelijk in overleg met de kandidaat.

 

Wij bieden:

 

-          een aangename job in een boeiende omgeving

-          minimum 32 verlofdagen per jaar alsook 2 dagen van de werkgever

-          gratis hospitalisatieverzekering

-          een jaarlijkse competentietoelage na één jaar dienst mits slagen voor een gecertificeerde opleiding

 

Type contract en weddeschaal

 

-          een contract van bepaalde duur van één jaar, mogelijkheid van verlenging

-          de aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal A11 (bruto geïndexeerde jaarwedde € 36.613,99 minimum tot € 56.719,89 maximum aan de huidige indexcoëfficiënt).

 

Specifieke voorwaarden verbonden aan de functie

 

-          houder zijn van een diploma of getuigschrift dat tenminste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau 1 bij de federale Rijksbesturen (Master).

-          de medewerker kan minimum vier jaar ervaring op niveau A als manager-assistent(e) of als diensthoofd van een administratieve dienst voorleggen

-          in bezit zijn van een rijbewijs B

 

Gewenst profiel

Kennis

 • Goede kennis van de wettelijke bepalingen m.b.t. het politiewezen.
 • Goede kennis van de organisatie, structuren en de verschillende bevoegdheden van de twee niveaus van de geïntegreerde politiedienst.
 • Beschikken over een elementaire kennis van de HR technieken.
 • Goede kennis van alle aspecten van basispolitiezorg.
  • Een zeer goede praktische en theoretische kennis van de vaktechnische werkmethodes door opleiding voor de functie en het kunnen gebruiken van gespecialiseerde werkmiddelen.

Dit vereist onder meer:

 • een algemene kennis op universitair niveau;
 • een goede redactionele vaardigheid;
 • een uitstekende kennis dossierbeheer en -opbouw;
 • een goede kennis van de interne organisatie en de onderrichtingen;
 • een voldoende kennis van de politietechnieken;
 • een uitstekende kennis van de administratie;
 • kennis van beleidstechnieken;
 • beschikken over een analytisch denkvermogen;
 • ervaring en kennis kunnen overdragen op derden;
 • een uitstekende kennis van de informaticasystemen eigen aan de dienst;
 • een vlotte dactylografie, tekstverwerking en openstaan voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de informatietechnologie;
 • bereidheid tot volgen van interne/externe voor de dienst relevante vormingssessie.

Leiderschap en vaardigheden

Is bekwaam om in diverse situaties een aan de situatie aangepast leiderschap uit te oefenen over een middelgrote groep medewerkers. 

De medewerker kan hierbij:

 • op een transparante wijze doelstellingen formuleren;
 • effectief organiseren;
 • helder en open communiceren;
 • wederzijdse betrokkenheid en vertrouwen creëren;
 • samen evolueren en verder leren.

Persoonlijkheidskenmerken

Is creatief, neemt initiatief en kan zelfstandig keuzen maken naargelang de omstandigheden waarin de adviseur verkeert.  Kan conform werken binnen de beleidslijnen van het korps en de dienst.  Kan binnen de eigen bevoegdheid tot beslissingen komen en daarvoor de verantwoordelijkheid dragen.  Communiceert actief en duidelijk betreffende die beslissingen.

De adviseur kenmerkt zich door:

 • zin voor administratief werk;
 • punctualiteit, orde en netheid;
 • een nauwgezette uitvoering van de opgedragen taken;
 • discretie, integriteit, onpartijdigheid, betrouwbaarheid en loyaliteit;
 • flexibiliteit en stressbestendigheid;
 • beschikt over een flexibele mens- en resultaatgerichte persoonlijkheid.

Handelingsvrijheid

Werkt binnen de door de hiërarchische oversten gestelde limieten.  Handelt conform de bestaande korpsrichtlijnen.

Samenwerking

Kan zelfstandig maar evengoed in teamverband werken en functioneren.  De adviseur staat open voor het onderhouden van contacten met de andere diensten van het korps.  De adviseur is bereid een collega te raadplegen en staat open voor de geformuleerde ideeën.

Bestuursvaardigheid

Beschikt over de vereiste organisatorische kwaliteiten om een vlotte manier van werken te garanderen.  Is bereid knelpunten te signaleren bij de hiërarchische oversten en deze daarin te adviseren. 

Beoordelingsvermogen

Kan medewerkers evalueren en met hen plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken voeren.  Verschaft zijn medewerkers permanent feedback inzake hun functioneren.  De feedback bevat zowel de positieve aspecten van hun functioneren als de verbeterpunten.

 

 

Selectieprocedure

 

Er wordt een selectiegesprek gehouden.
Indien meer dan vijf kandidaten, wordt voorafgaand aan het selectiegesprek een schriftelijke proef georganiseerd. Op de schriftelijke proef moeten de kandidaten minimum 60% behalen om nadien op het selectiegesprek te worden uitgenodigd.

 

Selectiecommissie

 

Het selectiegesprek vindt plaats voor een selectiecommissie. Deze commissie is samengesteld uit:

 

-          Voorzitter : coördinator Steundiensten – CP Martine Decottignies

-          Bijzitter : diensthoofd Lokaal Informatiekruispunt – adviseur Indra Vanthournout

-          Bijzitter : diensthoofd HRM/Middelen – adviseur Ann Eeckhout

 

Selectieplaats

 

Het selectiegesprek vindt plaats in het administratief hoofdgebouw van de politiezone Riho, Kwadestraat 159 A-B te 8800 Roeselare (Accent Business Park).

 

 

Inschrijvingsdossier

 

Het dossier wordt aangetekend toegezonden ter attentie van of tegen ontvangstbewijs overhandigd aan Stephan Warlop, diensthoofd personeel, Kwadestraat 159 A-B te 8800 Roeselare. Dit dossier omvat:

 

-          een kopie van het diploma of getuigschrift dat beantwoordt aan de niveauvereisten van de functie

-          een recent bewijs van goed gedrag en zeden (maximum drie maand oud)

-          een kopie van het rijbewijs

-          een CV

 

Uiterste datum van inschrijving : vrijdag 29 september 2017 – 16.00 uur.

Inlichtingen

 

Voor elke bijkomende inlichting kunt u contact opnemen met Stephan Warlop, diensthoofd personeel politiezone Riho, op het nummer 051/231533 of via e-mail stephan.warlop@politiezoneriho.be

Contactinformatie

E stephan.warlop@politiezoneriho.be
T 051/231533

Bijlagen